Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Piian Herkut Oy
Y-tunnus: 3010887-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Piia Viljasuo
Yritys: Piian Herkut Oy
S-posti: piianherkut(at)gmail.com

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Piian Herkut Oy:lle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

  • Henkilön nimi
  • Osoitetiedot
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
  • Palvelu- ja käyttöasetukset
  • Tuote- ja palvelutilausten tiedot
  • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään, asiakkailta itseltään, sekä Piian Herkut Shop www- sivulta ( lomakkeet, joihin käyttäjä antaa tietonsa)
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siten, kuin lainsäädäntö sitä edellyttää.
Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun henkilötietojen käsittelijänä, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä tietoja omaan lukuunsa omissa henkilörekistereissään. Muilta osin rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtävään mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle.

Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Piian Herkut Oy:n edellä mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Piian Herkut Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on toimitettu Piian Herkut Oy:lle. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Piian Herkut Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Piian Herkut Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten.

Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun Piian Herkut Oy osoitteeseen.

12. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä

Jos rekisteröity haluaa lisää tietoja hänen henkilötietojensa käsittelystä Piian Herkut Oy:llä, hän voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun osoitteeseen.